ABOUT

တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ ကေလဦးေရ ၅၀၀ ဦးအပါအဝင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁.၃ သန္း တို႔သည္ ေန႔စဥ္လိုလို ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုးပါးေနရပါသည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၉ႏွစ္ အရြယ္လူငယ္တို႔ေသဆံုးရျခင္း၏ အဓိက နံပါတ္တစ္အေၾကာင္းရင္းမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈမ်ားျဖစ္ျပီး အာရွမွာသာမဟုတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔ ၌ အသက္အႏၱရာယ္ျခိမ္းေျခာက္ေနမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။

SAFE STEPS လမ္းေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၏ ပဓာန အေျခခံသေဘာအရ ယင္းမွာ အမ်ားျပည္သူသံုးေနရာမ်ားတြင္ လမ္းေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာပညာေပးအခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား(PSAs) တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဗီဒီယိုမ်ား

<p>စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျပီးကားေမာင္းျခင္း</p>
<p>စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျပီးကားေမာင္းျခင္း</p>

စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျပီးကားေမာင္းျခင္း

သင္သည္ သင္ထင္သေလာက္ အလုပ္မ်ားကို တစ္ျပိဳင္နက္မလုပ္ႏုိင္ပါ။

 • ကားေမာင္းေနစဥ္ မ်က္လံုး ရွင္ရွင္ ထားပါ
 • လက္ကိုင္ဘီးမွာ လက္ႏွစ္ဘက္လံုးထားပါ
 • အာရုံစိုက္ထားပါ
<p>မူးျပီး ေမာင္းျခင္း</p>
<p>မူးျပီး ေမာင္းျခင္း</p>

မူးျပီး ေမာင္းျခင္း

ဒါကျပစ္မႈေျမာက္ရံုသာမက ေစာ္ကားရာလည္းေရာက္ပါတယ္။

 • မူးလ်ွင္မေမာင္းပါနဲ့
 • ျဖတ္လမ္းမလိုက္ပါနဲ့
 • အျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျဖင့္ သြားလာျခင္းျပဳပါ
<p>ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား</p>
<p>ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား</p>

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား

သြားေရးလာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခု

 • ဦးထုပ္အျမဲေဆာင္းပါ
 • ျမင္သာေအာင္ေနပါ
 • လံုျခံဳစိတ္ခ် ရ သည့္အကြာအေဝး တြင္ ရွိပါ ႏႈန္းကိုထိန္းထားပါ
<p>ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း</p>
<p>ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း</p>

ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း

သင့္မ်က္လံုးႏွင့္နားမ်ားသည္ သင္၏လံုျခံဳေရး အေထာက္အပံ့ မ်ားျဖစ္သည္။

 • သတိရွိျပီး စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိပါေစႏွင့္
 • လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာမ်ားမွာ လမ္းေလွ်ာက္ပါ
 • ရပ္၊ ၾကည့္၊ နားေထာင္ျပီးမွ ျဖတ္ကူးပါ
<p>ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား </p>
<p>ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား </p>

ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား

လူတိုင္းကို ထိုင္ခံုခါးပတ္ ပတ္ထားဖို႔ ေျပာပါ။

 • သင့္ထုိင္ခံုခါးပတ္ ပတ္ထားပါ
 • ခရီးသည္အားလံုး ထိုင္ခံုခါးပတ္ ပတ္ထားေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ
 • ကားခံုေပၚတြင္ ကေလးမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ထားပါ
<p>အျမန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား</p>
<p>အျမန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား</p>

အျမန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

သင္ မေရာက္တာထက္စာရင္ ေနာက္က်တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။

 • အျမန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ
 • အႏၱရာယ္ရွိသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္ အရွိန္ေလွ်ာ့ပါ
 • လံုျခံဳစိတ္ခ် ရ သည့္အကြာအေဝး တြင္ ရွိပါ

အႏၲရာယ္ သတိေပး သ႐ုပ္ျပ ပိုစတာ

ပညာေပး သ႐ုပ္ျပ ပိုစတာ

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လက္ကမ္းစာေစာင္

ေဒါင္းလုတ္

အဂၤလိပ္

ဘာဟာမာ အင္ဒိုနီးရွား

ဘာဟာမာ မေလးရွား

ျမန္မာ

တရုတ္ (ေဟာင္ေကာင္)

တရုတ္ (ထိုင္ဝမ္)

ဖိလစ္ပိုင္

ထိုင္း

ဗီယက္နမ္

လမ္းေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္

MICHELLE YEOH

ထူးခၽြန္သည့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ ထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္ ကမာၻ တ၀ွမ္း လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Michelle Yeoh သည္ SAFE STEPS ၏ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ သည္။ Michelle Yeoh သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ FIA တို ့၏ ကမာၻ တ၀ွမ္းဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ့အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက သူမ၏ဘ၀ကုိႏွစ္ျမွဳပ္ ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Michelle သည္ လက္ရွိတြင္္ the UN Decade for Road Safety 2011-2020 ၏ ကမာၻ တ၀ွမ္း လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ႏွင့္ ကမာၻ တ၀ွမ္းဆိုင္ရာ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစိန္ေခၚမွုမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတြြြက္ ပုဂၢလိက က႑ တြင္ the new FIA High Level Panel for Road Safety ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

သူမသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကမာၻ တစ္ဝွမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ‘Call for a Decade of Action ́ အစီအစဥ္အပါအဝင္ Make Roads Safe (ေဘးကင္းေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ) အစီအစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ BBC မွ ကမၻာတစ္ဝွမ္းထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည့္ ‘Turning Point’ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးရန္ အတြက္လည္း ေနရာအႏွံ႔သုိ႔ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ယခုအခါ SAFE STEPS လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပး အစီအစဥ္ႏွင့္ FIA ၏ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈ ပညာေပး အစီအစဥ္၊ #SaveKidsLives အစီအစဥ္ စေသာ အေရးပါသည့္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ အဓိက အခန္း က႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ မတ္လ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ဧျပီလ တို့တြင္ the Decade of Action အဆိုျပဳလႊာအတြက္ အစိုးရေပါင္း ၁၀၀ မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ အတြက္ ကုိယ္စားျပဳခဲ့ျပီး ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဝန္ႀကီးမ်ားညီလာခံတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

“ ဇတ္စင္ေဆာက္ျပီးျပီ၊ မီးထိုးထားတယ္၊ ကင္မရာ အဆင္သင့္၊ က်ြန္မတို့ အလုပ္ ထဲ မွာ ေျပာသလိုဆိုရင္ အခုက သရုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါျပီ။ ”

“ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူေပါင္း ငါးသန္း၏ဘဝမ်ားကို အတူတကြ ကယ္တင္ရန္ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ သိရွိထားပါသည္။”

Michelle သည္လည္း ကိုယ္တိုင္ ကမၻာအႏွံ႕ခရီးသြားလာျပီး လူမ်ားစြာ၏ဘဝမ်ားေပၚတြင္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြႏု္ပ္သည္ လမ္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း – ႏွင့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား –တြင္ အေသး ငယ္ဆံုးေသာေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို အနည္းငယ္သည္ အနည္းငယ္မွ် ေျပာင္းလဲရံုျဖင့္ လူမ်ား၏လူေနမႈဘဝကို သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ အဆိုပါအရာမ်ားသည္ အမ်ားၾကီး ကုန္က်မႈ မ်ားစြာ မရွိပါ။ ၎တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာဆည္းပူးရန္ လည္း မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ၎တို႔ကယ္ဆယ္ ခဲ့ သည့္ အသက္မ်ားစြာ၊ ႏွင့္ ၎တို႔ လႊဲ ဖယ္ရွား ေပးသည့္ ကံဆိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈမ်ားတို႔ အတြက္ ျဖင့္ – ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ – ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ဆီသို႔ အက်ဳိးရွိသည့္ ေပးအပ္မႈ အရာမ်ား ကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ပါသည္။ စီးပြါးေရးျပန္လည္ အဆင္ေျပလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။”

ေနာက္ထပ္ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါစာမ်က္ႏွာ ခ်ံဳ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ကိုwww.roadsafetyngos.orgတြင္ ဖတ္ရႈပါ
ေယဘုယ် ေဒသမ်ားရွိ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို- ဤေနရာတြင္ ရယူပါ

ကေမၻာဒီးယား

အင္ဒိုနီးရွား

မေလးရွား

ျမန္မာ

ဖိလစ္ပိုင္

ထိုင္း

ဗီယက္နမ္

ေနာက္ထပ္ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါစာမ်က္ႏွာ ခ်ံဳ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

အေပၚသို႔ျပန္သြားရန္