SAFE STEPS (ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္မ်ား) ကို Prudential Corporation Asia ၏ ျပည္သူအတြက္ အားထားရေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လက္တံ တစ္ျဖစ္လည္း Prudence Foundation မွဖန္တီး၍ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ SAFE STEPS သည္ ၎၏ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူ ထု မွ အသက္ေဘးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ အသက္မ်ားကယ္တင္၍ ေဘးဒဏ္ကို ပိုမိုအံတုႏိုင္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္း တည္ေဆာက္ေပးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လြယ္ကူ၍ နားလည္ရလြယ္ေသာ အသိပညာေပး အခ်က္အလက္ မ်ား ကို ေပးအပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ ေၾကညာခ်က္မ်ား (PSAs) စီးရီးမ်ား အျဖစ္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

တင္ဆက္သူ –

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ –

ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း၊ လမ္း ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ-

ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုနည္းသည္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္ဆယ္ေပးသည္

ႏိုင္ငံတကာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းႏွင့္အသက္ကယ္ဆယ္ေရး လမ္းညႊန္ ၂၀၁၆

လမ္း ေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရန္

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ စီမံ ခန္ ့ခြဲ ေရး

ကပ္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ ျပည္သူ လူထု သတိျပဳမိေရးႏွင့္ ပညာေပးေရး

 

#3500Lives

#SaveKidsLives

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္မ်ားအား ကယ္တင္ျခင္း

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုနည္းသည္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္ဆယ္ေပးသည္

ႏိုင္ငံတကာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းႏွင့္အသက္ကယ္ဆယ္ေရး လမ္းညႊန္ ၂၀၁၆

လမ္း ေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရန္

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ စီမံ ခန္ ့ခြဲ ေရး

ကပ္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ ျပည္သူ လူထု သတိျပဳမိေရးႏွင့္ ပညာေပးေရး

#3500Lives

#SaveKidsLives

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္မ်ားအား ကယ္တင္ျခင္း

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ ရယူရန္ www.roadsafetyngos.org
သုိ႔ သြားပါ။ အမ်ားျပည္သူသြားလာသည့္ေနရာမ်ားရွိ လမ္းေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ရယူရန္- ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ပါ

ကေမၻာဒီးယား

အင္ဒိုနီးရွား

မေလးရွား

ျမန္မာ

ဖိလစ္ပိုင္

 

 

ထိုင္း

ဗီယက္နမ္

ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ေနာက္ထပ္ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါစာမ်က္ႏွာ ခ်ံဳ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

အေပၚသို႔ျပန္သြားရန္