Ang SAFE STEPS ay nilikha at binuo ng Prudence Foundation – ang sangay ng pamumuhunang pangpamayanan (community investment arm) ng Prudential Corporation Asia. Ang pinakamahalagang bahagi ng SAFE STEPS ay ang serye ng mga serbisyo publikong pabatid na naglalayong magtaas ng kamalayan at magbigay ng mas madaling maunawaang impormasyong pang-edukasyon ukol sa mga isyung nagbabanta sa buhay sa hangad na makapagligtas ng buhay at makabuo ng mas matatag na mga komunidad.

INIHAHANDOG NG:

SA PAKIKIPAGTULUNGAN NG:

MGA KATUWANG

MGA PANGUNAHING KATUWANG

MGA TAGAPAGTAGUYOD NA KATUWANG

PANDAIGDIG

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pandaigdigang kaligtasaan sa daan: www.roadsafetyngos.org
Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kaligtasan sa daan sa mga karaniwang lugar sa: DITO

CAMBODIA

INDONESIA

MALAYSIA

MYANMAR

PILIPINAS

 

THAILAND

VIETNAM

MGA KATUWANG NA REHIYON

PINDUTIN PARA MAGBASA PAPINDUTIN PARA MAGBASA PA

Bumalik sa simula